Allmänna villkor

 

 • SwimTime tar bara registreringar för barn i åldrarna 6 månader och över. (Nässjö)
 • Priserna är 190kr per lektion (Nässjö) och inkluderar poolinträde för hela familjen. inkl. moms (25%).
 • Delbetalning: Vill du sprida ut din faktura över 4 månader? Observera att det tillkommer en avgift på 25 kr per månad (totalt 100 kr) som läggs till det totala beloppet.
 • Lektionerna är 30 minuter.
 • Sista lektionen i terminen (juni och december) håller vi en öppen lektid för barnen och familjerna, inga lektioner kommer att hållas under denna tid. Öppet från kl1500-kl1745
 • Föräldrarna måste övervaka sina egna barn vid ALLA TIDER i bassängen både före och efter lektionerna.
 • SwimTime ger inte återbetalningar eller nya lektioner för missade lektioner.
 • SwimTime ger inte återbetalningar eller ger nya lektioner om poolen tvingas stängas utanför vår kontroll. T.ex. Vid kräkningar och avföring.
 • En rabatt på 10% ges till familjer med 3 eller fler anmälningar.
 • Alla barn måste bära simglasögon under lektionen.
 • Lektionstider och instruktörer kan ändras med kort varsel.
 • 20% deposition av terminsavgifter krävs för att säkra bokningen och full betalning krävs efter första lektionen.
 • Prioriterad bokning ges till befintliga kunder för kommande terminer.
 • Full pengar tillbaka garanti ges till kunderna om de inte är nöjda efter sin första lektion.
 • SwimTime only takes registrations for children of the ages of 6 months and above.(Nässjö)
 • Prices are 190kr per lesson (Nässjö) and include pool entry for the whole family.  inkl. moms (25%).
 • Part payment: Would you like to spread out your invoice over 4 months? Please note that there is a fee of 25 SEK per month (totaling 100 SEK) added to the total amount.
 • Lessons are 30 minutes in duration.
 • Last lesson of the term (June & December) we hold an open play time for the children and families, no lessons will be held during the session. Open from 3pm to 5:45pm
 • Parents must supervise their own children at ALL TIMES during play time both before and after lessons.
 • SwimTime does not provide refunds or new lessons for missed lessons.
 • SwimTime does not provide refunds or provide new lessons if the pool is forced to close beyond our control. eg vomiting & defecating.
 • A discount of 10% is provided to families with 3 or more enrollments.
 • All children must wear swimming goggles during the lesson.
 • Lesson times and instructors can change at short notice.
 • 20% deposit of term fees is required to secure booking & full payment is required after first lesson.
 • Priority booking is provided to existing clients for upcoming terms.
 • Full money back guarantee is provided to clients not happy after their first lesson.

Dataanvändning

För registrering till våra grupper och fakturering av avgifter behöver SwimTime AB ta del av vissa uppgifter om dig och ditt barn.
De uppgifter som vi behöver är barnets namn och födelsedatum, en förälders fullständiga namn och personnummer, samt adress, telefonnummer och mailadress.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget och lämnas under inga villkor ut till tredje part.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Jag samtycker till att SwimTime AB behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

Mer information om personuppgiftslagen (1998:204) finns på datainspektionens hemsida.

Data usage conditions

For registration to our groups and invoicing, SwimTime AB needs to know some information about you and your child.
The information we need is the child’s name and date of birth, a parent’s full name and social security number, as well as address, phone number and email address.

You decide if you want to leave any information to us. The data will only be processed by us within the company and will not be disclosed to third parties under any conditions.

You have the right, under Section 26 of the Personal Data Act (1998: 204), to be informed, free of charge, once a calendar year, after a written application has been submitted to us, about the personal information about you as we treat and how we treat them. You also have the right to request a correction in accordance with section 28 of the Personal Information Act regarding personal data that we are processing about you.

I agree that SwimTime AB processes personal information about me in accordance with the above.

More information about the Personal Information Act (1998: 204) can be found on the data inspection website